รายละเอียดคอร์สเรียน

ห้องเรียนออนไลน์นี้เปิดโอกาสให้พ่อแม่ได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารที่ใช้ได้จริงกับผู้มีประสบการณ์ และแบ่งปันเรื่องราวกับพ่อแม่ที่มีปัญหาคล้ายกัน เพื่อฝึกทักษะให้คุณสามารถสื่อสารกับลูกหลานวัยรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • รูปแบบการเรียน : เรียนรู้ทักษะการสื่อสารผ่านห้องเรียนออนไลน์ (กรุ๊ปไลน์)
  • จำนวน : 9 วัน
  • ช่วงเวลาเรียน : วันละ 1 ชม. (19.00 – 20.00)

เงื่อนไขในการเรียน

  • มีเวลาว่างช่วงค่ำวันละ 1 ชม. ตลอดะยะเวลาการเรียน 9 วัน
  • อนุญาตให้ทางทีมโทรหาเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลง
  • ข้อมูลทั้งหมดที่พูดคุยจะถูกเก็บเป็นความลับ

คอร์สสำหรับผู้ปกครองที่ดูแลเด็กประถม (7 – 12 ปี)

  • ออกแบบและพัฒนา โดยสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • ที่ปรึกษาหลักสูตร รศ.นพ.ชาญวิทย์  พรนภดล หัวหน้าสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คอร์สสำหรับผู้ปกครองที่ดูแลเด็กวัยรุ่น (13 – 18 ปี)

  • ออกแบบและพัฒนา โดยสถาบันส่งเสริมบทบาทพ่อแม่เพื่อสังคม
  • ที่ปรึกษาหลักสูตร พญ.วิมลรัตน์  วันเพ็ญ  ผู้อำนวยการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13