รายละเอียดคอร์สเรียน

ห้องเรียนออนไลน์นี้เปิดโอกาสให้พ่อแม่ได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารที่ใช้ได้จริงกับผู้มีประสบการณ์ และแบ่งปันเรื่องราวกับพ่อแม่ที่มีปัญหาคล้ายกัน เพื่อฝึกทักษะให้คุณสามารถสื่อสารกับลูกหลานวัยรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • รูปแบบการเรียน : เรียนรู้ทักษะการสื่อสารผ่านห้องเรียนออนไลน์ (กรุ๊ปไลน์)
 • จำนวน : 9 วัน
 • ช่วงเวลาเรียน : วันละ 1 ชม. (19.00 – 20.00)

เงื่อนไขในการเรียน

 • มีเวลาว่างช่วงค่ำวันละ 1 ชม. ตลอดะยะเวลาการเรียน 9 วัน
 • อนุญาตให้ทางทีมโทรหาเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลง
 • ข้อมูลทั้งหมดที่พูดคุยจะถูกเก็บเป็นความลับ

คอร์สสำหรับผู้ปกครองที่ดูแลเด็กปฐมวัย (แรกเกิด – 6 ปี)

 • ออกแบบและพัฒนา โดยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 
 • ที่ปรึกษาหลักสูตร รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี อาจารย์สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คอร์สสำหรับผู้ปกครองที่ดูแลเด็กประถม (7 – 12 ปี)

 • ออกแบบและพัฒนา โดยสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ที่ปรึกษาหลักสูตร รศ.นพ.ชาญวิทย์  พรนภดล หัวหน้าสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คอร์สสำหรับผู้ปกครองที่ดูแลเด็กวัยรุ่น (13 – 18 ปี)

 • ออกแบบและพัฒนา โดยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 
 • ที่ปรึกษาหลักสูตร พญ.วิมลรัตน์  วันเพ็ญ รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต